}
تیم

تیم مدیریت

تیم فروش

مونا بیات

مدیر فروش

member
امیررضا نیساری

کارشناس فروش

member
علی ضیایی

کارشناس فروش

تیم تولید

member
حمیدرضا جمعیان

مدیر کارخانه

team
مهرداد کاشفیان

کارشناس تولید

team
یاسر وزیری

کارشناس تولید

تیم تحقیق و توسعه

member
محمدباقر بیات

مدیر تحقیق و توسعه

member
علیرضا بیات

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه

واحد اداری

iamge
زکیه امینی فر

واحد روابط عمومی

مرجان مختاری

واحد مالی و اداری

X